mikesdipper

Friday, January 16, 2009

Ta an caidreamh le mo chailin criochnaithe anois

Bhuel, athbhliain faoi shean agus faoi mhaise orthu. Nior athraigh a lan rud o bhi me ag scriobh an t-am deireanach. Ar dtus baire, bhi an fliu orm roimh Nollag agus le linn Nollag bhi slaghdan orm. Chomh maith le sin, gortaigh me mo ghluin roimh Nollag agus mar sin ni raibh me abalta bheith ag rith no ag snamh no ag rothaiocht. Ach an rud is measa a tharla dom le linn an Nollag, na, ar Oiche cinnbhliain, duirt Lisa nach raibh fonn uirthi bheith ag dul amach liomsa nios mo agus ba mhaith lei sos a thogail idir muid.

Bhuel, cad a tharla a Mhichil? Bhuel, ta se deacair a ra. Bhi treimhse ann le linn Mi na Samhna agus Mi na Nollag agus ni fhaca me i ar feadh beagnach ceithre seachtaine. bhi a fhios agam go raibh rud eigin micheart ach ag an am sin bhi se an deacair i a fheiceail, bhi si chomh gnothach sin. Bhi me ag iarraidh cruinniu a dheanamh lei ach ni raibh me in ann, agus chomh maith le sin, thug si a lan ama chun mo teacsanna a fhreagairt. Ag an trath sin, bhi me in isle bri. Ar aon nos bhi a fhios agam go raibh na 'Stunning' ag seinm ceolchoirm i nDolans ar an t-aonu la deag de mhi na Nollag agus is brea liom na 'Stunning'. Cheannaigh me cupla ticeid le mo charta chreidmheas agus cupla la roimh an gig chuir me scairt uirthi. Nior fhreagair si a guthan agus d'fhag me teachtaireact. Ag deireadh an teachtaireacht duirt me 'Hit me back, just to chat, truly yours, your biggest fan, this isn't Stan, this is Michael' lirici o an hit o Eminem d'arabh ainm 'Stan'.

An la dar gcionn, fuair me freagair uaithi timpeall a seacht a chlog trathnona. D'fhag me mo theachtaireacht timpeall a haon deag a chlog trathnona roimhe sin. Bhi sise ag cur ceist faoi an ceolchoirm mar, 'an bhfuil ticeid agam' agus mar sin. Ar aon nos aontaigh si dul chuig an ceolchorim agus scriobh me teacs chuichi 'That's really cool Lisa, they should be really good, I'll be in touch tomorrow with a really good plan'. Bhi gliondar aris i mo chori agus bhi me dochasach go mbeidh me in ann gach rud a cur i gceart lei.

Ar an Deardaoin, chuaign me chuig an gig agus thainig sise ar a haon deag a chlog mar bhi si ag obair. Tar eis an gig, chuamar istigh sa teach taibhairne agus thosaigh muid ag caint, ach, bhi gach rud go bread agus mar sin nior thog me suas an rud a bhi ag cur isteach orm, 'an bhfuil muid fos ag dul amach le cheile?'. Tar eis an deoch, shuil me lei chuig a carr agus choinnigh muid laimhe. Ag a carr, duirt si go raibh bron uirthi nach raibh si i dteagmhail liomsa le deanai. Chuir me ceist uirthi 'an raibh muid fos ceart ceart go leor?' agus duirt si 'ta'.

Ina dhiaidh sin, bhuail me lei ag an staisiun radio i Luimineach roimh Nollag. Bhi muid ar an aer ag caint faoi an Marca agus bhi a cara Caroline ann chomh maith. An la dar gcionn bhi gig ar suil i nDolans 'Nick agus an elective orchestra' agus bhi mo dheirifiur ag seinnm leis. Duirt sise roimhe go raibh fonn uirthi dul agus go mheidh cara ag tabhairt cuairt uirthi agus go mbeidh si ag dul chomh maith. Ach ag deireadh an lae nior thainig siad, fuair me teachtaireach uaithi agus duirt si go raibh si ag piocadh suas a cara i gcashel agus go mbeadh se ro deanach chun dul go dti an gig. Bhi bron orm, bhi me ag smaoineamh, ma ta suim aici ionam, bheadh si ag dul chuig an gig chun an ceol a chloisint agus mise a fheiceail.

Chomh maith le sin, ghortaigh me mo ghluain cupla la roimhe sin agus bhi a fhios agam go raibh ras bothar ar siul i luimineach ar la le Stiofan agus go mbeidh tag rugbai ar siul ar an la ceanna i glcub rugbai i mBruff leis an Luimineach marca. Bhi me ag tnuth go mor leis ach bhi a fhios agam roimh an la nach mbeadh me in ann imirt agus bhi bron orm.

Cupla la tar eis la Nollag bhi a fhios agam go mbeidh me ag dul go dti na rasi i dTobar Phadraig. Sheol me teachtaireacht di an raibh fonn uirthi dul. D'fheagair si go bhfuil ach go bhfuil si ag obair ach go mbeidh si ann. Bhuial me le mo chara Micheal ann agus a bhean cheile, agus bhi mo bheirt deirfiuracha ann agus Micheal eile. Tar eis na rasi, bhi muid inar aonar agus bhi muid ag siuil chiug ar gcarranna. Duirt me lei gur cheannaigh me bronntanas nollag di. Ni raibh athas an domhain aici faoi sin agus duirt si nar cheannaigh si aon bronntanas domsa. Ar on nos thug me an bronntanas di agus ina dhiaidh sin thosaidh muid ag caint faoi ar gcaidreamh. Bhi muid ag caint ar feadh a lan ama. Duirt me gach rud lei faoi mise, faoi mo shaol, faoi me dhroim, agus go raibh sise an chead cailin a shiuil me amach le, agus gur duine cuthaileach me agus rudai mar 'I'm your biggest fan' agus 'we'd be great together' etc. Ag deireadh an caint, duirt me lei 'ta fonn orm fos ag dul amach leatsa'. Mar sin bhi an cinneadh aici agus duirt si 'ceart go leor'. Bhi athas an domhan orm faoi sin agus we hugged, agus bhi pog againn chomh maith. Ansin thug si cuireadh domsa dul chuig coisir a cara Caroline ata ar siul i Nenagh oiche cinn bhliain.

Ach, a dhaoin uaisle, bhris si suas liomsa oiche cinn bhliain. Ni raibh me ag suil leis. Duirt si nach bhfuil si compardach liomsa agus go bhfuil si ag braithnu an bru liomsa agus go bhfuil fonn uirthi bheith beagan leithleach mar ta si gnothach le a obair. Ni duirt me a lan rud mar cheap me go nduirt me na rudai tabhachtach cupla la roimhe. Bhi born orm. Duirt si na rudai sin direach roimh dul a chodladh agus chaith me roinnt ama ag smaoineamch me fhein roimh dul a chodladh.

An la dar gcionn, thug me siob di abhaile agus ni duirt si faic faoi an rud a duuirt si oiche roimh re. Ag deireadh an lae thug me an t-abhar sin suas ach ni duirt si a lan rud. Thug me hug di ag a teach agus chuiagh me ar ais abhaile, an bronach. Ta an caidreamh criochnaithe anois aguis ni doigh liom go mbeidh me ag cur ruaig ar an cailin seo aris, is doigh liom go gcaithfidh si an ruaig a cur ormsa ma ta fonn uirthi. Ta fearg orm agus ta duil agam rud eigin a thaispaint di nios deanai sa bhliain, ach nil me a ra cad e an rud sin fos, ta me ag obair air.

Anois gach duine, caithfidh me slan a thabhairt doibh.

Slan

Micheal

Wednesday, November 26, 2008

I mo chonaí i gCaisleán Nua Thiar

Go mbeanna Dia dhaoibh

Mar a tharlaíonn sé, scríobh mé blog cuplá seachtaine ó shin ach chaill mé é, mar sin táim ag scríobh blog eile inniu. Bhuel laids, táim dífhostaithe arís. Níl sé éasca ar chor ar bith. Tá saol crua ag an bun. Chomh maith le sin, táim i mo chonaí sa bhaile agus níl sé sin éasca ach oiread. Ó tháinig mé abhaile ó mo thuras bhí mé ag cuardaigh post múinteoireachta ach tá faic ann i ndáire. Ar aon nós, fuair mé lá oibre i Scoil Mhuire agus Íde, i gCaisleán Nua agus lá eile sa scoil sa baile d'arbh ainm an tOispideál. Ach an seachtain seo, faic na ngrás.

Ar taobh aclaíocht, níl gach rud ag dul go han mhaith ach oiread. Tháinig mé abhaile ó mo thuras agus bhí rud ag cur isteach orm maidir le mo chromán. Anois tá mé ag freastal ar physiotherapist in Áth Dara agus anois tá cursaí níos fearr. Ach níl mé ag rothaíocht ar chor ar bith. Díreach tar éis teacht abhaile bhí mé ag rothaíocht agus chuaigh mé ag rothaíocht leis an gclub dhá uaire ar an Domhnaigh. Bhí sé soiléar do na rothaí eile go raibh mé ag rothaíocht sa Fhrainc, mar bhí mé láidir ar an rothar. Dúirt duine éigin agus muid tar éis greapadh cnoic beag agus an gaoth inár aghaidheanna 'bhí tú ag déanamh roinnt rothaíocht sa Fhrain a Mhaidh'. Ar aon nós, am giorra tar éis sin, chaith mé an rothar a fhaáil ar leath thaobh mar bhi rud éigin ag cur isteach orm maidir le mo chos. Ansin, thosaigh mé ag tabhairt cuairt ar mo Physiol. Idir an dá linn thosaigh mé ag rith ach ní raibh mé ag rith ar feadh a lán ama. Bhí cursaí níos fearr ag rith ach o am go chéile tháinig 'niggle' eile agus chaith mé sos a togáil ar feadh cuplá lá. Ach anois, tá cursaí níos fearr agus tá mo chos níos láidire agus tá súil agam go mbeidh mé ar ais ag rothaíocht i gceann cuplá seachtaine.

Maidir leis bheith ag snámh. Chinn mé dul ar ais go dtí an ionad scíth anseo i gCaisleán Nua, mar bhí linn snámha ann. Mar sin, tá mé ar ais sa linn snámha le trí seachtaine anuas.

Maidir le cursái grá, tá rud éigin ag cur isteach orm go mhór. Mar a tharlaóionn sé, nuair a tháinig mé abhaile ó mo thuras, bhuail mé le Lisa arís agus bhí gach rud thar barr, agus seachtain ina dhiaidh sin bhí muidne i gig i Rath Caola, bhí na 'Dublin City Ramblers' ag seinm. Dúirt mé léi 'is maith liom tusa, an maith leasta mise?' Tháing meangadh gáire ar a aghaidh agus thosaigh sí ag 'nodding'. Ansin, dúirt mé léi ' an bhfuil a fhios agat cad ba cheart dúinn a dhéanamh' agus dúirt sise 'Cad é?' agus dúirt mise ' Ba cheart dúinn dul amach le chéile' agus sin sin. Bhí áthas an domhan orm, agus cheap mé go raibh áthas uirthi freisin. Ar aon nós, bhí gach rud ceart go leor eadrainn ach trí seachtaine nó mar sin bhuail mé léi sa tigh taibhairne i gCaisleán Nua, bhí a deirfiúr agus a buachaill ina a dteannta agus a deartháir agus a chailín ina dteannta.Bhí mise ann le mo dhearthaír. Níl a fhios agam ach ní dóigh liom go raibh gach rud thar barr léi an oíche sin. Ar aon nós, ní bhuial mé léi an deireadh seachtaine ina dhiadh mar bhí sí thar lear i Manchuin ag déanamah staidéar ar an damhsa. An seachtain ina dhiaidh phioc mé suas í agus chuiaigh muid go luimineach chun rang damhsa próideach a dhéanamh le chéile. Ní raibh a fhios agam ag an am ach d'íoc sí 75E le haghaidh an rang. Bhí an rang 30E níos daoire go bharr go riabh mise láithreach. Tar éis an rang chuaigh muid go dtí bialann. Tá cion mór agam ar an cailín seo ach níor coinneáil muid ár láimh, bhí eagla orm faoi rud sin a dheanamh cé go rinne muid an rud sin cuplá uair roimhe. Ar aon nós, d'ith muid i mbialann ach ag deireadh an béile dúirt sí go raibh sí tinn agus ba mhaith léi dul abhaile. D'fhág muid an bialann agus shiúl muid ar ais go dtí an charr. Ní raibh muid ag caint le chéile agus bhí mise ag mothú an brú, tar éis cuplá nóiméad thóg mé a lámh agus bhí cursái níos fearr. Thug mé síob di chuig a teach, agus d'fhág mé slán di, níor phóg muid, bhuel, thug mé póg di ar a leiceann.

Níor bhuil mé léi an deireadh seachtaine seo caite, tháinig fearg orm mar chonaic mé fórgra sa páipéar áitúla agus fuair mé amach gur d'íoc sí 75E le haghaidh an rang, bhí náire an domhain orm, agus sin a fáth nár chuir mé teachtaireacht dé hAoine nó dé Sathain. Pé scéal é, ní raibh sise i dteagmháil liomsa ach oiread. Sheol mé teachtaireacht di maidin dé Domhnaigh, agus fiagraigh mé di ar mhaith léi dul chuig cluiche peile i luimineach. Fuair mé freagra agus dúirt dí go mbeidh sí ag buileadh le cara agus go mbeidh sí ag obair níos déanai. Agus sin a bhfuil anois. Tá fáitíos orm faoi cursaí faoi láthair, tá níos mó cion orm leis an cailín seo ná aon cailín riamh agus cheapiam go bhfuil mé ag cailleadh í, agus thúg an smaointe sin díoma an domhain orm.


Ar aon nós, ní fuair mé an droch scéal uaithi fós.

go dtí an chéad uair eile

slán

Saturday, September 27, 2008

Micheàl i Mulhouse. Cad atà à dhéanamh agam anseo?

Dhi Dhaoibh,

Bhuel tà mé ar ais aris i Fhrainc. Caith me tamall i bpàras leis an cailin agus bhi craic, sport, ol, ri rà agus rualille buaille againn. Ina dhiaidh sin, chuaigh mé go Biarritz agus chaith mé beagnach ceithre seachtaine ann. Bhi mise ag rothaiocht, ag surfàil o am go ham, ag déanamh stàidear ar an bhfraincise, agus ag ol chomh maith. Chaith mé an t-am is fearr sa Auberge de Jeunesse. Ina dhiadh sin chuagh mé go San Sebestian ar feadh cuplà là agus ansin chuaigh mé go Barcelona.

Ansin, fuair mé eiteleàn agus landàil mé sa Roimh. Bhuail mé le mo dhearthàir ann agus chaithimid tri là ann. Bhuailimid lenàr gcol ceathrar ann Jess. Ina dhiadh sin Rinne muid turastal thart timpeall an Iodàil. Chaith muid cuplà i Napoli, Florence, Venice agus Milan. Ansin Chuaigh Seàn abhaile ar an eiteleàn agus chuaigh mise go Zurich chun buail le mo chara as an Spàinn. Tà atihne agam air mar bhi sé sa scoil céanna i Montpellier nios luaithe sa bhliain. Fuair sé obair i Zurich. Oiche amhàin chuaigh muid go Berne chun buail le cailin eile atà aithne againn uirthi o Montpellier.

An oiche deireanach roimh fàgàil Zurich chuaigh mise agus mo Chara ar an bpiss lena cairde. Bhi craic ann. Ach, tharla rud dom i Zurich. Bhi mise ag rith maidin amhàin agus tar éis leath uair a chloig ag rith, thàning pian i mo chromàn, agus tamall ina dhiaidh sin thosaigh an pian ag éiri nios pianmhar. Tà bron orm anois mar bhi plean mhor agam chun dul ar ais go hEirinn. Bhi mé ag smaoineamh ar dul ar ais ar an rothar ach anois, ni doigh liom go bhfuil me abàlta mar tà an pian i mo cromàn ag cur isteach orm go mhor.

Ar aon nos, tà mé anseo i Mulhouse mar fuair mé amach ar an idirlinn go bhfuil siopa rothar an a mhaith anseo. Bhi an Eilbhéis ro daor domsa. Rinne mé turas ar an rothar ar maidin inniu ach cé go bhfuil mé in ann rothaiocht a dhéanamh tà mo cromàn tinn nuair a thosaigh mé ag suil tar éis. Mar sin, nil mé anois ag dul ar ais ar an rothar. Tà rud eile ag cur isteach orm, sheol mé roimh phoist do dhà chara atà aithne agam on scoil, ceann acu atà ina conai i luxembourt agus an buachaill eile i Brussels. Ach ni fuair mé aon freagra fos. Agus an triu rud atà ag cur isteach orm, bhi dioma an domhain orm inné agus sheol mé roimh phoist go an cailin atà suim agam uirthi agus.... b'fhéidir nach bhfuil an cinneadh seo an cinneadh is fearr ar domhain, chomh maith le sin, scriobh mé ar bun an roimhphoist, 'an féidir liom a rà go bhfuil mé ag.........mar a tharlaionn sé nil mé in ann é a chur i ngaeilge, ach as fraincis scriobh mé ' est-ce que je peux dire que tu me manques'

slàn anois gach duine agus tà suil agam go mbeidh mé i bhform nios fearr an céad uair eile. i làthair na huaire nil aon phlean agam.

slàn

Micheàl

Friday, August 01, 2008

Micheàl fos i Saint Etienne ach ag dul go luath

Dia Dhaoibh

Ceart go leor, Criochnaigh mé mo obair inné agus anois tà mé difostaithe ach nil sé sin go dona mar tà plean agam. Dé Luain no Dé Mairt beidh mé ag dul go Paràs chun buaileadh le cailin àilinn. Sea, tà an ceart agaibhse, beidh mè ag buaileadh leis and damhsoir is fearr, cailin darbh ainm Lisa, an cailin a bhi mé ag caint faoi na miosa o shin. Tà suil agam go mbeidh craic againn i bPàras. Tà a làn rud le déanamh agam roimh dul go Pàras. Ar aon nos, beidh mé ag fanacht ann ar feadh cupla là agus ina dhiadh sin beidh mé ag dul go Biarritz chun cursà fraincise a dhéanamh ar feadh tri no ceithre seachtaine. Tà suil agam go mbeidh a lan craic ann. Nil aon loistin agam fos i Biarritz ach tà mé ag obair air. Ceart go leor, beidh mé ag teagmhail libh amach anseo. tabhair aire a dhaoine uaisle.

Slan agus beannacht

Micheàl

Monday, June 09, 2008

Micheàl i Saint Etienne

go mbeanna Dia libh

conas atà sibh ar chor ar bith. Tà bron orm nach raibh mise i dteagmhàil libh le fada an là. Ok, anois tà mé ag obair i Saint Etienne mar Muinteoir Béarla. Mar a tharlaionn sé thosaigh mé ag obair anseo beagnach dhà mhi o shin. Chun an fhirinne a rà nil a làn craic, sport, ri ra agus ruàille buaille anseo. Tà mé i mo chonai sa chathair agus tà mé ag obair sa baile beag eile d'arbh ainm La Fouilousse, ar dtus bàire b'éigean dom traen a fhàil chun dul ar obair ach tri seachtaine o shin, cheannaigh mé rothar agus anois tà mé sàsta. Tà mé in ann dul ar obair ar mo rothar agus nios tabhactai tà me ag rothaiocht aris. Caith mé ceithre mhi anseo sa Fhrainc gan rothar agus bhi sé sin deacair go leor, ach tà Micheàl ar ais aris ar an rothar. Bhi scéal nua agam faoin rothar an Sathairn seo caite. Bhi an aimsir go dona agus chuaigh mé suas an cnoic d'arbh ainm Le Pilat. Bhe ceo den scoth ann. ar aon nos, bhain mé amach an sprioc (summit) agus thosaigh mé ag rothaiocht sios an cnoic. Ach thit gread mo chroi go tobann agus thàinig an fuact orm. Ni raibh mé chomh fuar sin i rith mo shaol. Scéal grinn nuair a féachaim ar ais air.

Chomh maith le sin, inné, an Domhnach, bhi an aimsir go dona aris agus chuaigh mé go dti Chazelles sur Lyon ar mo rothar, agus nuair a bhi me ar mo sli abhaile fuair me poll i mo roth agus b'éigean dom é a cur i gceart. Dhà seachtaine o shin, seolfaidh mé roimh phoist den scoth do mo cairde in Eirinn. Cheap me féin go raibh sé an greanmhar. bhi mé i dteagmhàil le Lisa le déanai agus is cosuil go mbeidh si ag teacht chuig an Fhraic ag deireadh an mhi seo chugainn agus tà suil agam gur buailfimid le chéile.

sin é anois

slàn agus beannacht

Micheàl

Friday, March 14, 2008

là breithlà shona dhom

Go mbeanna dhaoibh,

Faoi làthair tà mé i mo chonai i Montpellier. Tà mé ag freastal scoil agus tà an aimsir go hàlainn. Amàrach, beidh mé ag bogadh go arasàn nua. Tà cailin as an Fhrainc agus cailin as an Spàin in a gconai ann. Beidh me ag fanacht ar scoil ar feadh dha sheactaine eile. Ba mhaith liom fanacht anseo i Montpellier nios faide ach breateann sé ar rudai. Tà obair aimsithe agam i Saint Etienne mà tà suim ann. Tosnoidh an obair sin an mi seo chugainn. Ach mà aimsigh mé obair anseo i Montpellier, fanaigh mé. Inniu tà mé triocha blian daois. Dochreidte. Ar aon nos, caithfidh mé slan a ghabail libh agus beidh mé i dteagmhail libh amach anseo. An mi atà amach romhaim is é an mi is tabhachtai mar tà mo chuid airgid at dul go tapaidh.

Slan agus beannacht

Micheàl

Wednesday, February 13, 2008

Micheàl sa Fhrainc

Go mbeanna Dia daoibh,

Ta mé anseo I bPau. Tà mé ceart go leor ach amhàin, nior aimsigh mé obair fos. Ar aon nos, is là nua é amàrach agus tà Dia làidir agus Màthair matih aige. Beidh mé I dteagmhàil leat go luath.

Slàn agus beannacht

Micheàl