mikesdipper

Saturday, September 27, 2008

Micheàl i Mulhouse. Cad atà à dhéanamh agam anseo?

Dhi Dhaoibh,

Bhuel tà mé ar ais aris i Fhrainc. Caith me tamall i bpàras leis an cailin agus bhi craic, sport, ol, ri rà agus rualille buaille againn. Ina dhiaidh sin, chuaigh mé go Biarritz agus chaith mé beagnach ceithre seachtaine ann. Bhi mise ag rothaiocht, ag surfàil o am go ham, ag déanamh stàidear ar an bhfraincise, agus ag ol chomh maith. Chaith mé an t-am is fearr sa Auberge de Jeunesse. Ina dhiadh sin chuagh mé go San Sebestian ar feadh cuplà là agus ansin chuaigh mé go Barcelona.

Ansin, fuair mé eiteleàn agus landàil mé sa Roimh. Bhuail mé le mo dhearthàir ann agus chaithimid tri là ann. Bhuailimid lenàr gcol ceathrar ann Jess. Ina dhiadh sin Rinne muid turastal thart timpeall an Iodàil. Chaith muid cuplà i Napoli, Florence, Venice agus Milan. Ansin Chuaigh Seàn abhaile ar an eiteleàn agus chuaigh mise go Zurich chun buail le mo chara as an Spàinn. Tà atihne agam air mar bhi sé sa scoil céanna i Montpellier nios luaithe sa bhliain. Fuair sé obair i Zurich. Oiche amhàin chuaigh muid go Berne chun buail le cailin eile atà aithne againn uirthi o Montpellier.

An oiche deireanach roimh fàgàil Zurich chuaigh mise agus mo Chara ar an bpiss lena cairde. Bhi craic ann. Ach, tharla rud dom i Zurich. Bhi mise ag rith maidin amhàin agus tar éis leath uair a chloig ag rith, thàning pian i mo chromàn, agus tamall ina dhiaidh sin thosaigh an pian ag éiri nios pianmhar. Tà bron orm anois mar bhi plean mhor agam chun dul ar ais go hEirinn. Bhi mé ag smaoineamh ar dul ar ais ar an rothar ach anois, ni doigh liom go bhfuil me abàlta mar tà an pian i mo cromàn ag cur isteach orm go mhor.

Ar aon nos, tà mé anseo i Mulhouse mar fuair mé amach ar an idirlinn go bhfuil siopa rothar an a mhaith anseo. Bhi an Eilbhéis ro daor domsa. Rinne mé turas ar an rothar ar maidin inniu ach cé go bhfuil mé in ann rothaiocht a dhéanamh tà mo cromàn tinn nuair a thosaigh mé ag suil tar éis. Mar sin, nil mé anois ag dul ar ais ar an rothar. Tà rud eile ag cur isteach orm, sheol mé roimh phoist do dhà chara atà aithne agam on scoil, ceann acu atà ina conai i luxembourt agus an buachaill eile i Brussels. Ach ni fuair mé aon freagra fos. Agus an triu rud atà ag cur isteach orm, bhi dioma an domhain orm inné agus sheol mé roimh phoist go an cailin atà suim agam uirthi agus.... b'fhéidir nach bhfuil an cinneadh seo an cinneadh is fearr ar domhain, chomh maith le sin, scriobh mé ar bun an roimhphoist, 'an féidir liom a rà go bhfuil mé ag.........mar a tharlaionn sé nil mé in ann é a chur i ngaeilge, ach as fraincis scriobh mé ' est-ce que je peux dire que tu me manques'

slàn anois gach duine agus tà suil agam go mbeidh mé i bhform nios fearr an céad uair eile. i làthair na huaire nil aon phlean agam.

slàn

Micheàl